วันที่  27 มี.ค. 2561      
        ผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พบปะผู้ปกครองชี้แจง
นโยบายในปีการศึกษาหน้าพร้อมแจกทุนการศึกษา นักเรียน
เรียนดีประจำปีการศึกษา 2560
                             (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
 
     วันที่  19 มี.ค. 2561      
        ผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี และคณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมปิดภาคเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560  (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
     วันที่  14 มี.ค. 2561      
        ผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัติ ประชุมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนระดับปฐมวัย ก่อนปิดภาคเรียน. ให้รับทราบข้อตกลง และนโยบาย แผนการทำงานร่วมกันในปีการศึกษาหน้าต่อไป
                      (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
     วันที่  2 มี.ค. 2561      
        ผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัติ ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีพร้อมชี้แจง
นโยบายการขับเคลื่อนและแนะนำคณะครูใหม่ให้กรรมการ
สถานศึกษา      (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
    วันที่  20 ก.พ. 2561
      
    คณะคร และบุคลากรทางการศึกษา และกรรมการ
สถานศึกษาเลี้ยงต้อนรับผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัติ พร้อม
ครูคนใหม่ อย่างเป็นทางการ    ณ บ้านทองห่อ
                        (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
   วันที่ 28 ก.พ. 2561
             ผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัติ ( รักษาการในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
บำเพ็ญกุศลร่วมกิจกรรมวันมาฆาบูชา ณ วัดปราณบุรี
                        (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
      วันที่19 ก.พ. 2561
          ผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัต ผู้อำนวยการ.โรงเรียนห้วยพลับ
รักษาการ โดยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
(บ้านเมืองเก่า)   ประชุมบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมเกียรติยศ
                        (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
      วันที่ 16 ก.พ. 2561
           คณะครู และนักเรีบน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
พานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
ทัศนศึกษา ที่สุนทรีแลนด์   ณ ราชบุรี   และ
Livestock Land ณ ชะอำ

                        (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
  วันที่ 9 ก.พ. 2561
           คณะครูโรงเรียนอนุบาลปราณฯพานักเรียน ระดับ
ช่วงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6    .ทัศนศึกษา สวนสามพรานเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งพัฒนาผู้เรียน
                        (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
   วันที่ 8 ก.พ. 2561
           คณะครูโรงเรียนอนุบาลปราณฯพร้อมด้วยคณะครู
และบุคลากร จากโรงเรียนอื่นๆ มาส่งผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัติ
                (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
   วันที่ 26 ม.ค. 2561
        ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) ดำเนินตามกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้วยมงคล กับหัวหินซาฟารี  
                         (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)
   วันที่ 21-22 ธ.ค. 2560
        กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ดำเนินตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน      ณ ค่ายลูกเสือมาตุลีค่ายธนะรัชต์
                         (คลิก...ภาพประกอบกิจกรรม)